TBC - Formulari anàlisis laboratorial

Aquest formulari només aplica al programa d’Eradicació de la Tuberculosi a escorxadors de Catalunya.

Formulari a utilitzar per remetre a CReSA mostres pertanyents al programa de sanejament de TBC o en cas d'observar lesions compatibles amb aquesta malaltia. En cas de no disposar d'accés a Internet, es pot utilitzar el full de sol·licitud d'anàlisi laboratorial i adjuntar-lo a les mostres.

Nota: Els camps marcats amb una "*" s'han d'omplir obligatòriament

IDENTIFICACIÓ DE QUI REALITZA LA CONSULTA

Prioritat:

*Establiment:  

*Serveis regionals:

*Adreça:

*Municipi:

Telèfon de contacte escorxador:

Nº autorització sanitaria:

* Nom i cognoms de l’inspector:

* Telèfon de contacte:

* Correu electrònic on s'enviaran els resultats:


DESCRIPCIÓ DEL MOSTREIG

* Motiu del mostreig:
Lesió sospitosa a TBC (Troballa d’escorxador) en un animal NO inclòs en programa específic de tuberculosi.
Animals del plà específic d’eradicació de tuberculosi: animal/s que el DARP sol·licita mostrejar per procedir d'explotació amb pèrdua de qualificació enfront tuberculosi; en el cas de procedir de buidat sanitari es mostrejaran només 5 animals, excepte que s'indiqui el contrari, i preferentment els que tinguin lesions.
Animals sospitosos de tuberculosi: animal/s que el DARP sol·licita mostrejar per haver donat un resultat positiu o dubtós a la prova d’intradermotuberculinització.
Bovins de seguiment: Animal/s que el DARP sol·licita mostrejar per haver presentat resultats IDT-Comparada negatius però amb reacció PPD bovina positiva.

 

Número de document de trasllat:

*Marca oficial o codi REGA de l'explotació:

*Municipi:

*Comarca:

*Provincia:

*Data de presa de mostres:

*Espècie animal:

*Nombre d'animals mostrejats:

NOTA: Omplir òrgan/s, extensió/gravetat i descripció macroscòpica només en casos de sospita de TBC (no omplir en casos de mostreig per sanejament)

Òrgan/s afectat/s:

Extensió/gravetat de l’afecció:

Descripció macroscòpica:

Registres

ID.Recipient Número d'identificació animal (cròtal) Raça Sexe Edat en mesos Mostra (Teixit) Comentaris
(presència de lesions compatibles amb TBC)


MÈTODE DE CONSERVACIÓ DE LES MOSTRES ENVIADES

Notes:

1. en el cas d'anàlisi urgent es recomana enviar una part dels teixits on s'observin lesions en formol i una altra en refrigeració;

2. si es triga més de dos dies en enviar la mostra es recomana mantenir una part en congelació i una altra en formol.

Adjuntar fitxers d'imatge (Suma total fitxers: 20 MB)
NOTA: Emetre sol·licitud Petició de tramesa de mostres al laboratori només s'ha d'omplir i tramitar en cas de mostres, el motiu de mostreig de les quals, sigui perquè el DARP ho sol·licita (animals de sanejament).

Cal enviar aquesta petició omplerta per correu electrònic a:
- Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del DARP que pertoqui segons la ubicació de la granja d'origen dels animals
- Serveis centrals del DARP
¡Recomana aquesta pàgina!: