Avís legal

Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat de FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CReSA), amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CReSA) Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CReSA), amb adreça al Campus de Bellaterra, Edificio CReSA, 08193 Bellaterra (Barcelona).

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.