Programa de vigilància d’Influença aviària en aus silvestres a Catalunya

La Influença aviària (IA) és una malaltia vírica molt contagiosa, causada per un virus del gènere Influenzavirus tipus A, que pot arribar a causar elevada mortalitat en aus de producció.

Les mesures del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) enfront aquesta malaltia de declaració obligatòria inclouen controls d’aus d’explotacions avícoles i d’aus salvatges, sobretot ànecs. Les aus aquàtiques, sobretot les anàtides, en molts casos mostren infecció de forma subclínica i actuen com a portadores. De fet, aquest grup d’aus constitueixen els hostes naturals del virus.

La Unitat d’Epidemiologia i estudis de camp del CReSA participa, junt amb altres unitats del CReSA, el DAR i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), en la coordinació i aplicació del Programa de Vigilància d’Influença Aviària en Aus Salvatges a Catalunya.

Aquest programa segueix les actuals directrius del Pla de Vigilancia de la influença avària en aus de corral y en aus silvestres a Espanya 2006 proposat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), segons directrius de la Unió Europea, i s’ha dut a terme a partir de la legislació vigent.

En termes generals, l’activitat del CReSA en el Pla de Vigilància en Aus Silvestres a Catalunya es basa en:

  1. detectar i estimar la prevalença dels subtipus H5 i H7 (únics subtipus que poden ser altament virulents)
  2. determinar els pics de mortalitat que puguin ser deguts a aquesta malaltia
  3. conèixer la circulació d’altres subtipus

La població d’estudi són les aus silvestres, principalment aquelles espècies d’aus hivernants aquàtiques que presentin major risc per nombre, origen de rutes migratòries o probabilitat de contacte amb aus domèstiques.

Per a més informació:

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/iaviaria/ciavia00.htm