Citometria – Aplicacions

 • Citometria d’un i varis colors
 • Citometria i sorting de tipus cel·lulars diversos (adherents i no adherents):
Animal Tipus cel·lular Tinció

Porc

Cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs)

Macròfags

Dendrítiques

Esplenocits

Superficial i intracel·lular

Gos (MDCK)

Epitelials

Aus (guatlles, pollastre)

Cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs)

Superficial i intracel·lular

Ratolí

Cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs)

Esplenocits

Superficial

 • Viabilitat cel·lular després del sorting
 • Estudi comparatiu d’alguns fluorocroms
 • Cultiu de cèl·lules després del sorting
 • Caracterització de noves poblacions
 • Sorting de població minoritària prèvia depleció magnètica
 • Citometria de bacteris amb FITC i GFP (detecció intracel·lular)
 • Detecció intracel·lular de virus (VPPA, VPPC…)
 • Detecció intracel·lular de citoquines (IL-10, IL-1, IFN- β..)
 • Posada a punt de protocols
  • Inmunofenotipatges cel·lulars
  • Cicle Cel·lular en cèl·lules fixades o vives, amb iodur de Propidi, DAPI o Hoechst 33258/42
  • Anàlisis Multiparamètrics funcionals i d’expressió gènica (GFP o antígens de superfície)
  • Separacions cel·lulars d’alta velocitat
 • Separació de cèl·lules sobre qualsevol tipus de suport (portes, plaques petri, microplaques).