Citometria – Condicions d’ús

Horari del servei

De 8:00 a 15:00 h.

Per defecte, poden pactar-se horaris especials.

No hi ha autoservei.

Reserva de equips

 • La reserva dels aparells es realitzarà a través de la pàgina web del centre (http://www.cresa.es/serveicitometria) després de complimentar el Formulari de sol·licitud i ser aquest processat. Es permet la reserva per un mínim d’una hora i un màxim de set hores a un mateix usuari. Es facturarà d’acord amb el temps de reserva d’equips. L’import serà carregat a cada investigador o grup mensualment, entregant factura detallada via e-mail.
 • És molt important procedir amb l’anul·lació d’una reserva amb una antelació mínima d’una hora, en cas contrari es considerarà que s’ha utilitzat l’equip, amb la conseqüent facturació.
 • Els arxius guardats a les estacions d’anàlisis del servei es mantindran semestralment. Passat aquest temps, es realitzarà un esborrat general dels arxius que superin el temps establert. Es donarà avís previ a la seva eliminació per correu electrònic.
 • El servei posarà a disposició dels usuaris FACSflow, pipetes, puntes, guants i d’altre material d’ús habitual necessari. Al laboratori es compta amb centrífuga per tubs Falcon de 15 i 50 ml, tubs de citòmetre (BD) i plaques de cultiu tipus 96 pouets.
 • De la mateixa manera, el servei posa a disposició dels usuaris, en condició d’ús dins el mateix edifici, el programari d’anàlisi FACS Diva, prèvia sol·licitud, en un terminal situat a l’exterior de la Unitat de Biocontenció.

Requisits de les mostres

 • Las cèl·lules o partícules en suspensió cal que estiguin suspeses de forma uniforme en un medi.
 • Ajustar a la concentració cel·lular adequada (des de 200.000cells/200µl). No concentrar en excés la mostra per evitar embussament a l’aparell.
 • Volum mínim necessari 200µl (depèn del nombre d’events a gravar al protocol).
 • Si hi ha moltes cèl·lules mortes afegir DNAsa (per evitar embussaments a l’aparell pel DNA soluble).
 • Si les cèl·lules són adherents, afegir EDTA.
 • Les mostres han de ser filtrades abans de ser processades per part de l’usuari; els filtres (filtre de Nylon de 35 µm) seran proporcionats per la Unitat de Citometria-CReSA.
 • És obligatori preparar controls negatius, controls per descartar el background (control d’anticòs secundari o control d’isotip o control de FNO) i controls  d’anticòs primari positiu.

Preparació de mostres per sorting

 • La concentració i volums adequats per realitzar un sorting (sempre que sigui possible) està aproximadament entre 10-15 milions de cèl·lules viables per ml i un màxim de 4 ml per tub.
 • Portar suficient volum, doncs la creació dels settings adequats suposa un cert consum de volum de mostra.
 • Tubs de recollida: utilitzar medis de cultiu en raó del tipus de cèl·lules que es vulguin separar. Abans de començar el sorting s’afegirà sèrum fetal boví per les parets del tub amb la finalitat que les cèl·lules no s’aferrin a les parets del mateix.
 • Mantenir les mostres sempre en gel i foscor.
 • Per obtenir mostres més netes és convenient efectuar tècniques d’aïllament (centrifugació en gradient de densitat, columnes) o altres procediments com lisis d’eritròcits.