Servei de microscòpia

Servei de Microscòpia

El microscopi de fluorescència és una variació del microscopi de llum ultraviolada en el que els objectes són il·luminats per rajos d’una determinada longitud d’ona per tal d’excitar els estats electrònics de fluorocroms presents a la mostra. Aquestes molècules emeten llum visible amb una freqüència o color característics.

L’ús de radiació monocromàtica de baixa longitud d’ona permet maximitzar la resolució a la que arriba un microscopi òptic convencional.

La imatge observada és el resultat de la radiació electromagnètica emesa per les molècules que han absorbit l‘excitació primària i han tornat a emetre una radiació de més gran longitud d’ona. Per deixar passar solament l’emissió secundària desitjada, cal col·locar filtres apropiats sota del condensador i damunt de l’objectiu.