El 21 de gener del 2015, l’IRTA va ser guardonat amb el segell de l’Excel·lència en Recursos Humans per als investigador, guardó que atorga la Comissió Europea.

El guardó reflexa el nostre compromís en adoptar la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. Aquests dos documents es van crear el 2005 per part de la Comissió Europea per assegurar una bona relació entre els investigadors i els qui els contractaven així com per reconèixer el valor de totes les formes de mobilitat com a medi per incrementar el desenvolupament professional dels investigadors.

L’IRTA fermament ha establert com a prioritat el desenvolupar una política de RH sòlida, fomentant la formació i difusió del coneixement per millorar el desenvolupament professional. En general, amb l’objectiu de convertir la recerca en una carrera professional atractiva creant un mercat de treball que sigui transparents, atractiu i obert als investigadors a nivell internacional.

 

Pla d’Acció HRS4R 

Al juliol de 2014, l’IRTA va començar a definir el seu Pla d’Acció de RH. Aquest procés va ser liderat pel grup de treball IRTAHRS4R, que estava format per investigadors, doctorands, Recursos Humans i dirigit pel Director Científic. 

L’anàlisi intern va consistir en:  

  • Anàlisi de la legislació 
  • Enquesta enviada al personal d’R+D de l’IRTA 
  • Discussió dels resultats pel grup de treball RHS4R 
  • Feedback dels Directors de Programa 

L’anàlisi interna pretenia mesurar les iniciatives de l’IRTcontra els principis de la Carta i el Codi. Com a resultat, el Pla d’Acció 2015-2018 de l’IRTA es va desenvolupar i fou aprovat pels experts externs de la Comissió Europea i publicat a la pàgina web de l’IRTA. Dues de les accions més rellevants van ser el Codi Ètic de l’IRTA i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’IRTA.

Totes les accions incloses en el Pla d’Acció de l’IRTA estan centrades en reforçar l’estratègia de RH que consisteix en donar un programa de formació especialitzada únic per atreure el talent internacional i crear un entorn únic per tal que els nostres investigadors puguin desenvolupar les seves carreres.

El Pla d’Acció ha arribat a ser una eina indispensable per millorar contínuament la nostra Estratègia de RH i és la força conductora per a les anàlisis posteriors de les necessitats del nostre personal.

 

Informe d’autoavaluació 

Al setembre del 2017, l’IRTA va rebre el feedback positiu de l’informe sobre l’autoavaluació validat per la Comissió Europea. Aquest informe conté informació sobre l’evolució del Pla d’Acció HRS4R i l’estat de cadascuna de les accions, a més de noves accions planificades per als anys següents. Per crear l’informe, es va fer una enquesta interna a tot el personal de recerca de l’IRTA, seguida de reunions amb el grups de treball IRTA-HRS4R.

Els resultats de l’enquesta es poden trobar a l’informe d’autoavaluació, així com un Annex amb la Llista de Punts de l’OTM-R. Finalment, volem agrair a tot el personal de l’IRTA que ha participat en l’enquesta a més del grup de treball IRTA-HRS4R que han contribuït a promoure i desenvolupar un nou pla d’acció.  

Degut a problemes amb la COVID-19, la pròxima avaluació tindrà lloc al 2021, i fins aleshores l’IRTA continuarà implementant les noves accions proposades.

 

Accions HRS4R 

En aquesta secció, pots trobar documents informatius sobre les Polítiques de RH de l’IRTA: 

 

Política de Recursos Humans

 

Pla de Formació de l’IRTA